സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മിഷന്റെ SSC Junior Engineer-2019 പരീക്ഷക്കായുള്ള ക്ലാസുകൾ ആരംഭിക്കുന്നു.

 Application Window- Feb-01 മുതൽ Feb-25 വരെ

 Exam date- Paper 1 – 23 to 27th September

 Civil/mechanical/electrical – Diploma അടിസ്ഥാന യോഗ്യതയായിട്ടുള്ള പരിക്ഷ, Diploma ക്കാർക്കും Btech്കു കാർക്കും പഠിച്ച മേഖലയിൽ തന്നെ ഒരു മികച്ച ഗവ: ജോലി സ്വന്തമാക്കാനുള്ള അവസരമാണ്.

 pay scale 35400-112400 (Pay matrix 7 of CPC)

 പ്രായ പരിധി – 32 വരെ (GEN)

 വിവിധ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളായ Central water commission (CWC),Central public works department (CPWD) ,Department of post (DOP),Military engineering service (MES),Border road organization(BRO),Farraka barrage (FB) എന്നിവയിൽ ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ തസ്തിക കളിലേക്കാണ് നിയമനം.

 കഴിഞ്ഞ തവണ Apply ചെയ്തവർ
Civil 225723
Electrical 149758
Mechanical 194449
Total 569930

 Tier-1 qualify ചെയ്തവർ
Civil Engineering -4433
Electrical/ Mechanical Engineering 1422

 Tier-2 qualify ചെയ്തവർ
Civil Engineering -2765
Electrical/ Mechanical Engineering 1177

 Tier-1 Qualifed ആവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഉയർന്ന വിജയ സാധ്യത ഉണ്ടെന്നു മനസിലാക്കാം.

 200 മാർക്കിന്റെ പരീക്ഷയിൽ പകുതി തനതു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ശാഖയിൽ നിന്നും ബാക്കി പകുതി General awareness, Quantitative reasoning എന്നിവയിൽ നിന്നുമാണ്.(Tier-1)

 Tier-2 for 300 marks (Subjective exam based on qualifying degree)

 Engineer’s forum weekend-batch Feb -10-sunday തുടങ്ങുകയാണ്.

 ക്ലാസിന്റെ സവിശേഷതകൾ

 technical subjects പഠിപ്പിക്കാൻ NIT/IIT Alumni ആയ അധ്യാപകർ.

 കഴിഞ്ഞ പത്തു വർഷത്തെ SSC Junior engineer ചോദ്യങ്ങൾ discuss ചെയ്യുന്നു.

 SSC qualified ആയ അധ്യാപക നേത്യത്വത്തിൽ ആസൂത്രണം ചെയ്ത പരിശീലന ഘടന.

 Regular Weekend and postal classes

 ക്ലാസ്സിൽ ചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കായി

Classes for Electrical Students
https://chat.whatsapp.com/BQCElsF5EBEFGAGa0H0II7

 കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കു വിളിക്കുക

Engineer’s Forum
engineers-forum.com
Varikkodan towers
Near Civil station
Kunnumel,Malappuram
8304 97 2041
8304 96 2041

0 0 votes
Article Rating
SSC Junior Engineer 2019

You May Also Like

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments